TheConnector

Brukervilkår

Bruker-/Tjenestevilkår

BRUKER-/TJENESTEVILKÅR FOR NETTPORTAL OG APP FRA THE CONNECTOR AS

Avtalen gjelder Kundens tilgang til nettportalen. Brukere er arbeidssøkere, The Connector AS og andre, som gis tilgang til portalen, for å rekruttere på egne eller andres vegne.

Avtalen inngås mellom Kunden og The Connector AS, org.nr. 920 271 715. Ved å ta i bruk portalen og/eller appen, aksepterer Kunden denne avtalen. Mislighold av avtalen vil kunne medføre at The Connector AS stenger Kundens tilgang til portalen/appen. Spørsmål om brukervilkårene skal sendes til support@theconnector.no

1 .Avtalens omfang

Denne avtalen gir kunden rett til anvendelse av The Connector AS portal og app, fra innregistrering og samtidig aksept av denne avtalen. Tilgangen for kandidater er kun for personlig bruk, og kan ikke brukes av andre eller overføres til en tredjepart.

2. Tjenesten

Portalen og appen er programvare hvor arbeidssøkende kan registrere seg, legge inn relevant informasjon og vise at de arbeidssøkende. De arbeidssøkende som registrerer seg, får også muligheten til å sende søknader gjennom systemet. Både The Connector AS og andre som rekrutterer arbeidskraft vil få tilgang til portalen og derigjennom de kandidater som ligger i databasen. The Connector vil også videreformidle opplysninger fra databasen til andre interesserte, med det formål å formidle kandidater til arbeid.

Portalene kjøres på en av The Connector AS plattformer. Så lenge abonnementet løper, kan Kunden legge inn opplysninger og gjøre endringer og sende søknader, et ubegrenset antall ganger. Tilgangen til portalen inkluderer nødvendig brukerstøtte i forbindelse med pålogging og selve tilgangen til tjenesten. The Connector AS forbeholder seg retten til å fjerne eller endre portalen, hvis det på grunn av regelendringer eller av tekniske, juridiske eller kvalitetsmessige årsaker ikke lenger vurderes å være godt nok.

The Connector AS vil, som ledd i finansiering av tjenesten, markedsføre seg og sine samarbeidspartnere og andre inne i portalen.

3. Brukerbegrensninger

Kunden plikter å oppgi korrekt navn og adresse ved avtaleinngåelsen. Det tillates ikke at en kandidattilgang deles av flere personer. Tilgang til portalen gis kun til den personlige brukeren som omfattes av denne avtalen.

4. Tilgjengelighet

Portal vil normalt være tilgjengelig alle dager i tidsrommet 00.00 til 24.00. Supporthenvendelser kan sendes til The Connector AS hele døgnet pr. e-post: support@theconnector.no Dersom det oppstår feil utenfor normal arbeidstid, vil feilretting og eventuell bistand påbegynnes neste arbeidsdag. Vedlikehold som kan medføre at tjenesten blir utilgjengelig for en periode, vil så langt det er mulig, foretas utenfor normal arbeidstid.

5. Tekniske systemkrav

Tjenesten kan benyttes med operativsystemer og nettlesere som er mest vanlige i markedet på avtaletidspunktet.

6. Priser og betalingsbetingelser

Abonnementet for jobbsøkere løper 30 dager og fornyes automatisk på slutten av hver periode, inntil abonnementet blir sagt opp. The Connector AS forbeholder seg retten til etter varsel, å endre vilkårene i avtalen. Abonnementet betales via Vipps, og trekkes ved fornyelse av abonnementet. Abonnementet starter ved verifisert betaling.

Bakgrunnssjekk av kandidater vil bare bli gjennomført med samtykke fra kandidaten, og belastes oppdragsgiver.

Betaling ved ekstratjenester for arbeidsgivere gjøres etter avtale for oppdrag.

7. Angrerett

Du har angrerett i 14 dager etter at tjenesten er levert, i henhold til angrerettloven. For å benytte deg av angreretten, må du informere oss skriftlig, for eksempel ved å sende en e-post til [e-postadresse]. I meldingen skal det klart fremgå at du ønsker å benytte deg av angreretten.

8. Eiendomsrett

The Connector AS har opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til portalen og appen. Kunden har ikke rett til å kopiere eller etterligne innholdet i portalen eller appen.

9. Personvern

The Connector AS AS har en egen personvernerklæring her: https://theconnector.no/personvern hvor det fremgår hvilke personopplysninger vi behandler og hvor det informeres om dine rettigheter. Erklæringen anses akseptert ved registrering/bestilling av tilgang.

10. Konfidensialitet

Hensikten med portalen og appen, jf punkt 2, er at arbeidssøkende skal registrere seg, søke på arbeid og være tilgjengelig for interesserte arbeidsgivere og rekrutterere. Med unntak for den formidlings- og rekrutteringsvirksomhet The Connector AS forutsettes å gjøre, forplikter selskapet seg til å bevare taushet om personlige forhold og opplysninger det kommer i befatning med som følge av kundeforholdet.

The Connector AS er opptatt av personvern, og vil sørge for at alle ansatte utviser aktsomhet ved behandling av personopplysninger, og at tekniske systemer er på plass for å sikre at informasjon ikke kommer på avveie.

Taushetsplikten er tidsubegrenset og gjelder også etter at avtaleforholdet er opphørt.

11. Ansvar

The Connector AS er ikke ansvarlig for feil, eller følger av feil, i funksjoner eller innhold i portalen/appen. Om portalen i vesentlig grad skulle være utilgjengelig for kunden på hverdager mellom kl. 07 og 19, grunnet forhold som The Connector AS er ansvarlig for, forlenges tilgangsperioden tilsvarende antall dager som tjenesten har vært utilgjengelig for kunden.

The Connector AS tilbyr en plattform for arbeidssøkere og rekrutterere og arbeidsgivere. The Connector AS har intet ansvar for resultater, dvs. om bruken av portalen leder til ansettelse eller etablering av oppdragsforhold.

For å sikre kvaliteten på tjenesten bør eventuelle feil som kunden blir oppmerksom på, meldes The Connector AS så snart som mulig.

12. Mislighold

The Connector AS har rett til umiddelbart å si opp avtalen dersom kunden misligholder avtalen. Opphør av avtalen medfører at tilgangen til portalen og appen blir sperret. En slik sperring endrer ikke kundens forpliktelse til å betale for tilgangen. Kunden kan bli holdt økonomisk ansvarlig for tap The Connector AS blir påført som følge av mislighold. Ved vesentlig mislighold av avtalen fra The Connector AS, og som The Connector AS ikke har klart å rette innen rimelig tid, kan kunden heve avtalen med øyeblikkelig virkning og få refundert betalt pris for den gjenværende delen av perioden.

13. Tvister

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling.

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.